PNS technologie

Hladký průnik kurkuminu do cílových tkání

Kurkumin extrahovaný běžným způsobem nedovede procházet buněčnou membránou, poněvadž vytváří velké molekulové komplexy, které ztěžují proces vstřebávání.

Díky technologii PNS je kurkumin distribuován mezi polární a nepolární molekuly a pomocí jednoduché difúze pak snadno prochází buněčnou membránou.

Výhodou PNS technologie je, že ke zvýšení biologické dostupnosti kurkuminu nepoužívá žádné přísady ani substráty (např. piperin).

Biologická účinnost a buněčná odezva jsou velmi důležité funkční vlastnosti, které se plně projeví pouze při využití kompletního spektra látek obsažených v extraktu kurkumy. Synergická interakce kurkuminu s ostatními složkami kurkumy podstatně zvyšuje vstřebatelnost kuruminu a znásobuje jeho terapeutickou účinnost.

PNS technologie

Vysoká biologická dostupnost složky Cureit ve srovnání s běžnými přípravky kurkuminu

Extrakční proces složky Cureit je založen na technologii PNS (Polar Nonpal Sandwich Technology), která přispívá k mnohem vyšší biologické dostupnosti složky Cureit ve srovnání s běžnými přípravky obsahujími kurkumin.

Aby byla molekula biologicky dostupná, musí se účinně dostat do krevního oběhu. Při perorálním podávání musí velká molekula nejdříve projít vnitřní střevní stěnou. Stěny buněk jsou převážně složeny z lipidů, což znamená, že přes buněčnou stěnu může snadno procházet pouze molekula rozpustná v tucích nebo hydrofobní molekula.

Kurkuminoidy jsou rozpustné v tucích, ale vzhledem ke své struktuře mají tendenci procházet buněčnou stěnou ve formě velkých molekulárních celků. Tyto shluky molekul jsou organismem špatně absorbovány, proto jsou hledány způsoby vedoucí k jejich snazšímu průniku do organismu.

PNS technologie

Faktory, které snižují biologickou dostupnost při ústním podávání

Při perorálním podávání se biologická dostupnost látek obecně snižuje, a to důsledkem neúplného vstřebávání a tzv. efektu prvního průchodu játry. Podávané přípravky procházejí střevní stěnou a postupně přecházejí do jater; až posléze dochází k jejich systémové cirkulaci. Účinnost perorálně podané látky je tedy podstatně snížena ještě předtím, než se tato látka dostane do krevního oběhu.

Mnoho ústně podaných přípravků je metabolizováno ještě před dosažením odpovídajících plazmatických koncentrací. Nízká biologická dostupnost je nejčastějším jevem u orálně podávaných forem, špatně rozpustných ve vodě a pomalu se vstřebávajících.

Polarita Látka
Nepolární molekuly Esenciální oleje
Polární molekula Kurkumin
Nepolární molekuly Sacharidy, vláknina, bílkoviny

PNS technologie

Polární a nepolární molekuly

Surová kurkuma prochází třemi různými extrakčními procesy. Výsledné tři extrahované složky jsou pak smíšeny tak, aby vytvářely polární a nepolární seskupení. Bioaktivní molekula kurkuminu se nachází uvnitř této směsi.

Vzhledem ke kombinované povaze hydrofilních a hydrofobních molekul, Cureit snadno prochází buněčnou stěnou a může být snadno vstřebáván. Unikátní technologie PNS zvyšuje biologickou dostupnost složky Cureit oproti ostatním běžným extraktům z kurkuminu.

Pozitivem využívání extrakce kurkuminu pomocí PNS technologie je také to, že se při tomto procesu nepoužívají žádné pomocné látky nebo substráty, jako např.Piperin. Ten je u běžných kurkuminových přípravků užíván proto, aby zvýšil biodostupnosti přítomného kurkuminu.

Využití speciální technologie PNS přináší složce Cureit nespornou výhodu oproti jiným kurkuminovým přípravkům. Bezpečnou extrakcí se získává zdraví prospěšný kurkumin s vysokou biologickou dostupností a s vynikajícími zdravotními účinky. Technologie PNS je podepřena důkazy, které poukazují na zvýšenou biologickou dostupnost polárního kurkuminu v přítomností ostatních, nepolárních složek kurkumy.

Polární molekuly

Polární molekula je molekula s nenulovým permanentním dipólovým momentem. V polárních molekulách je nerovnoměrně rozdělen elektrický náboj, lze tedy v molekule rozlišit kladnou a zápornou oblast (pól). Kladné a záporné póly takových molekul se proto přitahují. Biologicky nejvýznamnější polární látkou je voda, z praktického hlediska jsou tedy polární látky dobře rozpustné ve vodě (jsou hydrofilní). Vzhledem k polární povaze molekuly vody se polární molekuly obecně mohou rozpouštět ve vodě. Jiný příklad zahrnuje cukry jako např. sacharózu, které mají mnoho polárních skupin kyslík-vodík (-OH) a jsou celkově vysoce polární

Nepolární molekuly

Molekula může být nepolární buď při rovnoměrném sdílení elektronů mezi dvěma atomy diatomové molekuly, nebo kvůli symetrickému uspořádání polárních vazeb ve složitější molekule. Například molekula fluoridu boritého (BF3) má trigonální rovinné uspořádání tří polárních vazeb při 120 °. Ne každá molekula s polárními vazbami je polární molekulou. Oxid uhličitý (CO2) má dvě polární C-O vazby, avšak geometrie CO2 je lineární, takže se dipólové momenty obou vazeb ruší a molekula nemá žádný síťový dipólový moment; je tedy nepolární. Výsledkem tedy je, že molekula nemá žádný dipól. Nepolární (tj. také nerozpustné ve vodě) jsou např. uhlovodíky nebo tuky.